top of page

Aprillis saabuvad selle perioodi esimesed LEADER toetuste tähtajad

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine. Investeeringud elukeskkonna jaoks olulistesse avaliku kasutusega objektidesse (kultuuri- ja sporditaristu jms).

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine. Ettevõtluse arendamine (strateegia prioriteetide ja eesmärkide haakuvad tegevused ja investeeringud).

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine. Ühistegevuse arendamine, MTÜ-de iseseisvumine, piirkonna üleste ühistegevuste arendamine.

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine. Tegevusgrupi poolt elluviidavad piirkonnaülesed (sh rahvusvahelised) koostööprojektid.

Toetatavad tegevused võivad olla näiteks

 • Ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning ehitise parendamine;

 • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering);

 • Kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ehitusseadustikus kehtestatud korras ning muinsuskaitseline järelevalve muinsuskaitseseaduse alusel kehtestatud korras;

 • Mootorsõiduki, masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmine ning paigaldamine;

 • Infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ja paigaldamine;

 • Teostatavusuuringu koostamine;

 • Tööde, teenuste ja kaupade ostmine, mis ei ole eelnevalt nimetatud tegevuse osad.

Millal ja mida täpselt?

Taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga iga tegevusgrupp eraldi oma piirkonna taotlejaid. Tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel aadressil SIIT

Taotlejad:

Ettevõtja,SA, seltsing, KOV ja mittetulundusühing, sh kohalik tegevusgrupp ise. Igal kohalikul tegevusgrupil on õigus taotlejate ringi ja tingimusi kitsendada.

Summad ja määrad:

2014-2020 programmperioodiks kavandatud eelarve LEADER projektitoetustele on 88,3 miljonit, sh 1,3 miljonit eurot koostööprojektideks.

 • MTÜ, SA, KOV, ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 %.

 • Seltsingule kuni 100 %.

 • Ettevõtjale kuni 60 %. (Samuti MTÜ, SA, KOV kuni 60 %, kui tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.)

 • Taristuinvesteeringud, kuni 60%. (Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks kuni 90 %)

 • Kohalikule tegevusgrupile piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta kuni 100 %.

 • Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja liisimiseks kuni 30 % inesteeringuobjekti maksumusest.

 • Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 200 000 eurot

 • Seltsingule kuni 10 000 eurot


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page