top of page

Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Tähtaeg: 27. juunist kuni 17. augustini 2016 kl 17.00

Eesmärk: Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Toetatavad tegevused:
  • koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks: - prioriteetsed võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus; - prioriteetsete võtmepädevuste alast koolitust peab ühe projekti raames läbi viima vähemalt kaheksas maakonnas; - prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 60%;

  • tugitegevused sihtgrupi õppimise juurde toomiseks, positiivse õpihoiaku kujundamiseks, koolitustel osalemise ja lõpetamise toetamiseks ning õpitee jätkamise valmisoleku kujundamiseks;

  • koolitajate koolitus ja arendustegevused sihtgrupipõhise lähenemise tagamiseks, õppijate õpioskuste arendamiseks ja positiivse õpihoiaku kujundamiseks.

Taotlejad
  • era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi või kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid.

  • Taotlejal peab olema vähemalt 3-aastane kogemus viimase 7 aasta jooksul täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel.

  • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partner peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Summad
  • Taotlusvooru kogueelarve on 2 300 000 eurot

  • Ühele projektile antav maksimaalne toetuse summa on 280 000 eurot.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page