top of page

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Tähtajad: II taotlusvoor avatakse 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni.

Summad: TII taotlusvooru toetuse kogumaht on 9 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Eesmärk:

1) Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;

2) Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;

3) Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Kolm kasvuvaldkonda:

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks)

;2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse andmise tulemusena: 1) Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks; 2) Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. Rakendusuuringute elluviimise tulemusel kasvab TA asutuste ja ettevõtete koostööprojektide arv ja tulemuslikkus ning ettevõtted saavad toote/teenuse edasiseks arendamiseks vajalikku informatsiooni, oskusteavet ja tehnoloogilisi lahendusi. Tootearenduse tulemusel saavad ettevõtted oma toote/teenuse prototüübi testitud toimimiskeskkonnas, viimistleda ja kvalifitseerida süsteeme ning testida toodet/teenust reaalselt eksisteerival kujul toimimiskeskkonnas.

Toetatavad tegevused: 1)Kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.

2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.

3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

4) Ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.

5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.

6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu. Taotleja: 1) väikeettevõtja; 2) keskmise suurusega ettevõtja; 3) suurettevõtja.

Taotleja võib projekti kaasata partnereid.


コメント


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page