top of page

Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist

Tähtaeg: avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016 kl 17:00. Eesmärk: Tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Toetatavad tegevused: Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna: 1. koduteenus; 2. tugiisikuteenus; 3. isikliku abistaja teenus; 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.
  • Taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või maakondlik omavalitsuste liit.Toimepiirkonna moodustamiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus taotlejana kaasama partnerina vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50% liitu kuuluvatest kohaliku omavalitsuse üksustest, kuid toimepiirkonna miinimumsuurus ei tohi olla väiksem kui 5000 inimest.

  • Partner võib olla: kohaliku omavalitsuse üksus; maakondlik omavalitsuste liit; juriidiline isik; FIE; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, v.a asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.

  • Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 ja suurim summa 225 000 eurot. Kui toetatavad tegevused toimuvad ühe maakonna ulatuses, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, on toetuse suurim summa 375 000 eurot projekti kohta. Iga lisanduva maakonna puhul, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, suureneb toetuse maksimaalne summa 225 000 euro võrra.

  • Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest projekti abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, kuni 75% järgmise kuue kuu jooksul ja kuni 65% järgmise kuue kuu jooksul. Ülejäänud projekti rahastus kaetakse omafinatseeringuga.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page