top of page

EAS avas 11. juulil pereturismi atraktsioonide toetusmeetme.

Tähtaeg: avatud kuni 1. detsember 2016

Eesmärk: Reisimotivatsiooni loomine Eesti külastamiseks või külastuasja pikendamiseks läbi pereturismi atraktsioonide väljaarendamise. Uute töökohtade arvu suurenemine.

Toetatavad tegevused

 • atraktsiooni infrastruktuuri arendamine ja ehitamine

 • atraktsioonil teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse ja sellega kaasneva immateriaalse vara soetamine

 • atraktsioonil pakutavate teenuste arendamine

 • külastaja teenindamiseks vajaliku personali koolitamine

 • turundustegevuse elluviimine turismiarengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul.

Ei toetata:

 • investeeringut spordiobjekti (spordiobjekt on objekt, mida kasutavad spordiklubid sportimise ja spordivõistluse korraldamise eesmärgil ning mille kasutamine on võimaldatud ka spordiklubisse mittekuuluvale isikule selleks eelneval kokkuleppel või selleks ettenähtud ajal);

 • investeeringut majutusteenuse arendamisse;

 • investeeringut atraktsiooni sellisesse tegevusse või ruumi, mis ei ole suunatud külastaja teenindamisele.

Projeti oodatavad tulemused:

 • Suureneb uute töökohtade arv

 • Uue atraktsiooni tegutsemise teise aasta lõpuks vähemalt 10 000 väliskülalist.

 • Olemasoleva atraktsiooni uuendamise järel, projektijärgse teise aasta lõpuks, vähemalt 10 000 täiendavat väliskülalist.

Muud tingimused:

 • investeeringu kogumaht koos toetuse, omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludega ei või olla suurem kui 5 MEUR

 • atraktsioon asub Eestis

 • on avatud vähemalt kuus kuud aastas

 • suudab aastas teenindada vähemalt 60 000 külastajat

 • kui taotleja või partner ei ole VKE, kaasatakse VKE atraktsiooni külastajate teenindamisse

 • aitab kaasa turisminõudluse suurenemisele vähemalt ühel turismiarengukava prioriteetsel sihtturul

 • atraktsiooni kontseptsioon, turundustegevus ja kommunikatsioon on kooskõlas rakendusüksuse välja töötatud Eesti turunduskontseptsiooniga

 • pakutakse informatsiooni Eesti ja sihtkoha turismivõimaluste kohta

 • teavitus atraktsioonil ja veebilehest visitestonia.com

 • atraktsioon peab olema kasutatav kõigile selle kasutajarühmadele parimal võimalikul viisil vastavalt universaalse disaini põhimõtetele.

 • väliskülastajale pakutav informatsioon ja teenindus toimub vähemalt inglise keeles

Summad:

 • uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR

 • olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR

 • sõltuvalt riigiabi liigist on toetuse osakaal kuni 50%, omafinantseering 50% projekti maksumusest

 • Kogueelarve lubab Eests toetada 6-19 atraktsiooni.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page