top of page

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016

Taotlusvooru avaneb 22.08, tähtaeg 29.08.2016 Eesmärk: Maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Summad, määrad Programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel. 1)Põllumajandusettevõtjatele on kogu eelarvest eraldatud 3,6 miljonit eurot. 2) Mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot.

1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 %

2) põllumajandustootjale kuni 50 %.

Nõuded taotlejale:

1) Mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja); 2) Mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtja: annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks ülaltoodule on veel erinevaid nõudeid, millele taotleja peab vastama.

Toetatavad tegevused 1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine; 2) masina või seadme, ostmine ja paigaldamine; Toetust saab taotleda sellise masina või seadme ostmiseks ning paigaldamiseks, mis ei ole sõidu- ja veovahend, liikurmasin, auto alusel valmistatud eritöömasin, tasakaaluliikur, traktor, niiduk, õhusõiduk (sh droon või muu mehitamata õhusõiduk), veesõiduk ega haagis. Integreeritavate masinate ja seadmete ostmisel ja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda ümbritseva mööblieseme või sisustuselemendi ostmine ja paigaldamine ei ole toetatav tegevus, kuna toetust antakse ainult ehitise ehitamiseks või masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks – ruumide sisustamine ei ole toetatav tegevus.

Toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus. PRIAst


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page